Distances līgums


Biedrība "Dzīves elpa", Reģ.nr.: 40008263699, juridiskā adrese Jūrmalas iela – 31. Salacgrīva, LV -4033, e-pasts: dziveselpa@dziveselpa.lv (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) un Fiziska vai juridiska persona (turpmāk – Pasūtītājs), Pakalpojuma sniedzējs un Pasūtītājs turpmāk kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, vienojas par sekojošiem pakalpojuma sniegšanas noteikumiem:

I.    Līguma priekšmets

1. Pakalpojuma sniedzējs sniedz Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja interneta mājas lapā www.dziveselpa.lv (turpmāk – interneta vietne) pasūtītās preces un digitālos produktus, (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Līguma noteikumiem.

II.    Pakalpojuma cena un norēķinu kārtība

2. Visas Pakalpojumu cenas un piegādes izmaksas ir norādītas EUR valūtā. Pievienotās vērtības nodoklis netiek aprēķināts.

3. Pakalpojuma cena un norēķinu kārtība ir atkarīga no Pakalpojuma ilguma un satura. Pakalpojuma cena tiek norādīta interneta vietnē pirms maksājuma veikšanas.

4. Apmaksu var veikt ar bankas izsniegtajām kredītkartēm,internetbankas pieslēgumu vai  elektroniskās sistēmas Paysera palīdzību veicot apmaksu uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu.
Ja maksājums tiek veikts ar elektroniskās sistēmas Paysera palīdzību, sistēma pati sagatavos naudas   pārveduma formu, Pasūtītājam tikai jāpievienojas savai elektroniskai bankai (jebkurai bankai) un jānoformē maksājums. Lai to pareizi izdarītu, jāseko norādēm.  Paysera sistēma ir aizsargāta ar kodētiem pārveduma drošības sertifikātiem, kas ir mūsdienīgi un droši. Ar sīkāku informāciju var iepazīties šeit.

5. Jebkurš maksājums uzskatāms par veiktu brīdī, kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apmaksu.

6. Pasūtītājs apliecina un piekrīt, ka rēķins tiek izrakstīts un nosūtīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

III.    Pakalpojuma noformēšanas un apstiprinājuma kārtība

7. Pakalpojumu var noformēt reģistrēts Pasūtītājs. Lai kļūtu par interneta vietnes reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.dziveselpa.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.

8. Katram interneta vietnē reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.dziveselpa.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

9.Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no www.dziveselpa.lv par dažāda veida aktualitātēm. Lietotājam ir tiesības atrakstīties no informācijas saņemšanas.

10. Pasūtītājs patstāvīgi noformē Pakalpojuma pasūtījumu (www.dziveselpa.lv) sekojošā kārtībā:

10.1. reģistrējas Portālā,

10.2. iepazīstas ar Pakalpojumu,

10.3. izvēlas sev piemēroto un nepieciešamo Pakalpojumu,

10.4. veic rēķina apmaksu (pilnīgi vai daļēji, atkarībā no izvēlētā Pakalpojuma).

11. Pēc rēķina apmaksas Pasūtītājs saņem apstiprinājumu uz norādīto elektroniskā pasta adresi par samaksas veikšanu.

IV.    Pakalpojuma izpildes kārtība

12. Pakalpojuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis Pakalpojuma pasūtījumu un Pasūtītājs ir veicis pilnu  Pakalpojuma apmaksu.

13. Pēc tā, kad Pakalpojuma sniedzējs saņem pilnu Pakalpojuma apmaksu, Pasūtītāja profilā tiek ievietoti iegādātie materiāli.

15. Pakalpojuma izpildes termiņš ir pilnībā atkarīgs no izvēlētā Pakalpojuma veida. Pakalpojuma pasūtījuma izpildes termiņš tiek noteikts katram pasūtījumam atsevišķi un tiek norādīts interneta vietnē pie izvēlētā Pakalpojuma.

16. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Pasūtītāja iegādātie materiāli ir ievietoti viņa profilā.

V.    Pasūtītāja saistības

17. Pasūtītājs apņemas:

17.1. noformējot pasūtījumu sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Pakalpojumu un sevi, lai Pakalpojuma sniedzējs varētu izpildīt pasūtījumu pilnā apmērā.

17.2. Neskaidrību gadījumā vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja pēc konsultācijas;

17.3. apmaksāt Pakalpojumu saskaņā ar pasūtījuma un rēķinā norādīto Pakalpojuma cenu;

17.4. izmantot saņemtos mācību materiālus tikai personīgai lietošanai.

18. Pasūtītājs apliecina, ka:

18.1. veicot pasūtījumu norādīs tikai un vienīgi savus datus un tie ir patiesi, kā arī neizmantos citu personu datus;

18.2. piekrīt un atļauj Pakalpojuma sniedzējam apstrādāt savus personas datus.

19. Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Portālā un uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas rezultātā.

20. Pasūtītājam ir tiesības saņemt Pakalpojumu atbilstoši veiktajam pasūtījumam.

VI.    Pakalpojuma sniedzēja saistības

21. Pakalpojuma sniedzējs apņemas:

21.1. izpildīt Pasūtījumu un piegādāt informāciju un materiālus, kas paredzēti izvēlētā Pakalpojuma saturā, pēc rēķina apmaksas ievietojot Pasūtītāja profilā materiālus, saskaņā ar Pakalpojumu pasūtījumu;

21.2. sniegt pilnīgu informāciju par Pakalpojumu;

21.3. informēt (arī elektroniski) Pasūtītāju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojuma izpildes termiņi;

21.5. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Pakalpojuma nepienācīgu izpildi un sniegt Pasūtītājam atbildi pēc būtības.

22. Pakalpojuma sniedzēja tiesības:

22.1. pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā sazināties ar Pasūtītāju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Pakalpojumu vai Pasūtītāju;

22.2. neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta Pakalpojuma apmaksa.

VII.    Atbildība

23. Neviena no Pusēm nav atbildīga par saistību neizpildi nepārvaramas varas ietekmes rezultātā šīs nepārvaramas varas iedarbības laikā. Ar nepārvaramu varu ir saprotami apstākļi, kas vienlaikus: (1) nav saistīti ar kādas Puses rīcību; (2) kurus nebija iespējams paredzēt pirms Līguma abpusējās parakstīšanas; (3) kuru ietekmi nav iespējams novērst.

24. Pusēm izmantojot sakaru līdzekļus, Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā.

25. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par materiālu nesaņemšanu laikā, nozušanu, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies sakaru iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pasūtītāja pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja gribas un kontroles.

26. Visos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja samaksāto naudas summu Pakalpojuma sniedzējam konkrētā Pasūtījuma ietvaros.

 VIII.    Atteikuma tiesības

27. Veicot samaksu Pasūtītājs piekrīt pilnīgai vai daļējai digitālā satura saņemšanas uzsākšanai atteikuma tiesību laikā (t.i. 14 dienu laikā   no līguma par pakalpojuma saņemšanu noslēgšanas dienas (tas ir, no rēķina apmaksas dienas).

28. Pasūtītājs apliecina, ka dodot piekrišanu digitālā satura saņemšanas uzsākšanai, zaudē atteikuma tiesības. 

IX.    Pārējie noteikumi

29. Visus strīdus un domstarpības, kas ir saistītas ar šo Līgumu, Puses vispirms risina sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, atrisināmi tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

30. Līgums stājas spēkā ar rēķina apmaksu un ir spēkā līdz izvēlētā Pakalpojuma izpildes termiņa notecējumam.